Certificat de seguretat per atraccions ferials

Posted by | July 14, 2014 | Noticias | No Comments
Seguridad en atracciones de feria

En aquestes dates estiuenques a Espanya festegem molt les festes, fires i revetlles, i en elles no poden faltar les atraccions de fira, espectacles que porten els teus sentits al límit i que ens produeixen un subidón d’adrenalina en suportar els seus girs , corbes i velocitats gairebé impossibles.

Desafortunadament hem sentit aquests dies que s’ha produït un accident greu amb un mort en una de les atraccions, i aquest cas no és l’únic el que obliga a extremar les precaucions de seguretat.
Els projectistes o enginyers han de tenir en compte tots els punts necessaris en seguretat per garantir que aquestes atraccions infantils siguin segures, des del disseny de la maquinària fins a tot tipus de senyals d’advertiment.

Lògicament el fet que unes atraccions passin per un control exhaustiu per a la seva posada en funcionament no garanteix tampoc que estiguin en condicions durant tota la seva vida, d’aquí neix la necessitat de realitzar una inspecció anual per dotar a aquestes instal·lacions d’un certificat de garantia actualitzat.

En Espectaculos Tomás ens prenem molt de debò la seguretat i passem aquests controls i inspeccions tots els anys per a les nostres atraccions,

Quins elements es tindran en compte entre d’altres.
Les plataformes, sòls, escales, rampes, passarel·les i passadissos tindran una correcta resistència al lliscament.
Els buits o punts crítics d’ensopegada han de ser mitigats i eliminats.
No existiran elements tallants en zones accessibles al públic.
La inclinació dels pendents assegurarà l’estabilitat dels usuaris.
Els elements de pas seran prou amples en funció al nombre de persones que els usaran, per si hi ha situacions d’emergència.
La diferència de cota entre diferents nivells serà admissible i no comportarà perill de caigudes.
Les defenses, baranes i closos de protecció col·locats a les zones a diferent nivell o per evitar l’accés a zones perilloses o en moviment de l’atracció hauran de disposar d’indicacions, i punts d’accés i sortida.
Els accessos i les sortides de les unitats de passatgers, d’evacuació o emergències hauran de ser fàcilment practicables.
Per limitar els moviments dels usuaris en les unitats de passatgers, per a les portes de les unitats de passatgers i els seus seients haurà d’existir un dispositiu de seguretat o sistema de bloqueig, en prevenció d’un augment del nivell de risc de forma intencionada pels passatgers.
La parada d’emergència en cas de mal funcionament haurà d’estar assegurada.
Les condicions de protecció i evacuació en cas d’incendi hauran de ser adequades.

Instal·lació elèctrica.

L’instal·lació elèctrica haurà d’estar descrita, incloent les mesures de protecció contra contactes directes i indirectes, amb les referències necessàries a la documentació tècnica i posada en servei de la instal·lació (segons RD 842/2002).
Instal·lació de l’atracció.
Els nostres professionals realitzaran el muntatge de l’atracció amb indicació de totes les operacions que, segons el parer del projectista, hagin de realitzar-se per assegurar la correcta i adequada instal·lació de l’atracció corresponent (relatives a les labors prèvies d’anivellat i replanteig, descripció de la seqüència de muntatge a seguir, sistema de suport sobre el terreny, sistema de arriostrament, assemblatge i elements d’unió, muntatge de les instal·lacions corresponents i de la instal·lació de posada a terra, connexió dels sistemes elèctrics al subministrament d’energia, etc.)
També s’inclouran indicacions sobre les proves de funcionament a realitzar una vegada conclòs el muntatge de l’atracció, per verificar la correcta instal·lació de la mateixa (accionament i atur, velocitat, controls a realitzar, etc.).
Al final de les instruccions, es recomana incloure una observació en la qual es recordi que, una vegada verificat el correcte muntatge i funcionament de l’atracció, ha d’emetre’s el preceptiu Certificat de seguretat i solidesa al que es refereix el Decret 195/2007, prèvia inspecció en el lloc.

INSPECCIÓ ELÈCTRICA
• Equips de seguretat o components relacionats.
• Proves funcionals (parades d’emergència, pèrdua de potència, etc).
• Peces relacionades amb la seguretat del sistema de control.
• Temps de cicle segons el primer informe d’inspecció (certificació inicial de l’atracció) i d’informació del fabricador (manual del fabricant).
• Mesuraments d’aïllament del material elèctric.
• Comparació de la instal·lació amb el primer informe d’inspecció (certificació inicial de l’atracció) i el manual del fabricador.
• Revisió dels informes de manteniment diari, setmanal, mensual i anual i comparació amb les instruccions del fabricador i les autoritats locals.
• Revisió de les Cartes de Servei del fabricador de l’atracció. Comparació amb els procediments de manteniment diari, setmanal, mensual i anual.

INSPECCIÓ MECÀNICA
• Equip de seguretat o components relacionats.
• Proves funcionals (pneumàtiques, hidràuliques, etc.).
• Revisió parcial d’estructures: parts relacionades amb la seguretat
• Comparació de la instal·lació amb el primer informe d’inspecció (certificació inicial de l’atracció) i el manual del fabricador.
• Revisió d’informes de manteniment diari, setmanal, mensual i anual comparant-los amb les instruccions del fabricador i les autoritats locals.
• Proves d’acceleració en muntanyes russes i simuladors
• Revisió de les proves obligatòries d’Assajos No Destructius de les estructures i el xassís o entrenadors.
• Revisió de les Cartes de Servei del fabricador de l’atracció, comparant-les amb els procediments de manteniment diari, setmanal, mensual i anual.
• Realització dels Assajos No Destructius necessaris per exigències de la norma o el manual del fabricador o a petició dels tècnics.